કાળુજી મફાજી રાજપુત લિખિત નવલકથા આગળીયાત...

Episodes

આગળીયાત... દ્વારા કાળુજી મફાજી રાજપુત in Gujarati Novels
( સત્યઘટના પર આધારિત) વૈશાખી બપોર નો તડકો ને લુ ઝરતી ગરમી મા રૂખી મથે ચારા ની ગાસંડી માથે ઉપાડી ઉતાવળે ઘરે જવા નીકળી ,.....