ભાઈની રક્ષા અને બહેનના સોગંધ Aatreyee Joshi દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

ભાઈની રક્ષા અને બહેનના સોગંધ

LkkUÄ : ykuøkMx-2016Lke íkk. 18 Lkk hkus hûkkçktÄLk Au. yux÷u yk ÷u¾ {kuzk{kt {kuzku 17-5-16Lkk hkus rh÷eÍ Úkðku òuRþu. ÷u¾-çkwf «q^z-yurzxuz-ykufu-VkRLk÷ Au Aíkkt ykÃkLke Lkerík {wsçk òuR ÷uþku.

-Ãkherûkík òuþe.

Vkuxku MksuþLk—MkkÚku òuzâku Au. yuðku fkuRf ÷R þfkþu. çknuLk {kuxe yLku ¼kR LkkLkku nkuÞ yuðe Mxkuhe Au.

-çkwfLkwt þe»kof : ¼kRLke hûkk yLku çknuLkLkk MkkuøktË

-÷u¾f : ykºkuÞe òuþe

Book title- Bhai ni Raksha ane Bahen na Sogand

by Aatreyee Joshi

-çkwf fLxuLx :

½ýwt {kuxwt ½h níkwt, rËÕneðk¤k fkfkLkwt, {kuxe ð¾kh fhíkktÞ {kuxwt...

Úkkuzk rËðMkku ÚkÞk ¼kR økk{Úke ykÔÞku níkku. hkík¼h økkze Awf Awf fhíke hne níke. íkuLke MkkÚku íkuLke çke{kh {k Ãký ykðe níke. rÃkíkk yLku çknuLk Ãký ykÔÞk níkk yLku rÃkíkkS çkkLku rËÕne ÷E økÞk níkk.....

çkkyu Ëðk¾kLku síke ð¾íku feÄwt níkwt fu hz Lknª Ëefhk, çknuLk íkkhe ÃkkMku s Au Lku ?!

íkkhk rËÕneðk¤k fkfkyu {Lku íÞkt çkku÷kðe Au. yu{Lke {ËËÚke nwt ¼Þtfh çke{khe{ktÚke s÷Ëe MkkS ÚkE sEþ yLku ÃkAe nwt {khk ËefhkLku Ãknu÷kLke su{ ÷kz fheþ....

yk{ fne çkkyu ¼kRLku çkkÚk{kt ÷RLku yufË{ sfze ÷eÄku, òýu fu yu yuLku AuÕ÷e ðkhLku {kxu {¤íke nkuÞ.....

ÃkAe çkkyu økktX ðk¤u÷e yuf Ãkkux÷e MkkÚku yuf fðh çknuLkLku ykÃkíkkt feÄwt,‘÷u çkuxk, yk{kt çku hk¾ze Au. yuf íkkhk ¼kELku yLku çkeS íkkhk fkfkLkk ËefhkLku çkktÄsu. yuLku rçk[khkLke íkku fkuE Mkøke çknuLk LkÚke...yk {khk LkkLkfkLkwt æÞkLk hk¾su. nðu ynª íkwt yuLkk {kxu çkÄwt s Au.....

ßÞkhu çkkyu ÃkkuíkkLkwt MÚkkLk çknuLkLku ykÃke ËeÄwt íÞkhu ¼kRLku ÷køÞwt fu çkk ¾kuxwt çkku÷eLku rËÕne R÷ks fhkððk Lknª Ãký çkeò õÞktf sR hne Au...Ãký yu ðkíkLku fne Lk þõÞku yux÷u {Lk{kt s ¼tzkhe ËeÄe.

ßÞkt ¼kR-çknuLk hnuíkkt níkkt yu ¼qík fÚkkyku{kt ykðu Au íkuðe s søÞkLkwt yu á~Þ níkwt. ÃkkuíkkLkk økk{Lkk {kuxk {trËh fhíkktÞu {kuxk yuðk ½h{kt ¼kR ÃkkMku fuð¤ {kuxe çkuLk s hne níke...çkkfe ½h{kt hnuíkkt yLÞ MkÇÞkuLku íkku yk çku çkk¤fku {kxu ÷økehuÞ Ëhfkh s Lkníke.

yk{ íkku yu ½h{kt çku fqíkhkt Ãký níkk. {kuxk fkfkLke yk nðu÷e{kt fkfk-fkfe MkkÚku yu{Lkku yuf Ãkwºk Ãký hnuíkku. Lkkufh-[kfhkuLku íkku VhrsÞkíkÃkýu yuLku hksfw{kh fneLku çkku÷kððku Ãkzíkku. yu hksfw{kh ÃkkuíkkLkk çkkÃkwLku fkfk fnuíkku, çkkÃkw Lknª. yLku MkkiÚke LkðkELke ðkík íkku yu níke fu yu fkfeLku, yuLke ÃkkuíkkLke {kLku çkk Lknª Ãký ‘{B{k’ fnuíkku níkku...

{kuxk fkfk íkku Mkðkh{kt hkus {kuxh{kt çkuMkeLku ÃkkuíkkLkk fk{ Ãkh [kÕÞkt síkk. fkfe íkku íku{Lke MkkÚku çknw Úkkuzwt çkku÷íke yLku õÞkhuf íkku çkku÷íke s Lknª. rçk÷fw÷ {kiLk s hnuíke.

‘ytËh Ãkøk ÷qAeLku ykð...¾whþe Ãkh...Ãkkýe Ãkeíkk økx økx Lk fh...òuíke LkÚke ? íkkhu ykt¾ku Au fu çkk¾k,... yk fkuE Mkk{kLÞ [q÷ku Úkkuzku Au, yk íkku økuMkLkku [q÷ku Au, økk{rzÞý...øk{kh suðe – ykðk {nuýkt-xkuýkt íkku çknuLkLku hkus Mkkt¼¤ðk {¤íkkt....

fkfe fÃkzkt MkwtËh økkuxuËkh rzÍkELkðk¤k Ãknuhíkkt Ãký çkku÷ðk{kt fktxk Íhíkk...

sux÷wt {kuxwt {kuxk fkfkLkwt ½h níkwt, yux÷wt {kuxwt {kuxk fkfeLkwt {Lk Lk níkwt...yuðku yLkw¼ð ¼kR-çknuLkLku zøk÷u Lku Ãkøk÷u Úkðk ÷køÞku.

hksfw{kh yLku ¼kRLke ô{h íkku ÷øk¼øk Mkh¾e Ãký hksfw{kh ¼kRLke MkkÚku õÞkhuÞ h{íkku Lknª. íkuLke ÃkkMku íkku òík òíkLkkt h{fzkt níkkt. yu{kt ¾kMk íkku Ãku÷e LkkLke hu÷økkze, su økku¤k Ãkkxk Ãkh Vhíke níke, yuLkwt yuÂLsLk Mkexe ðøkkzíkwt, ÃkkA¤ çk¥keyku Mk¤økíke. ð¤e yuf xkuÃkeðk¤wt çkkð÷wt [kðe ¼hðkÚke Lkk[íkwt, yu Ãký níkwt. çku fk[ðk¤ku yuf ÃkíkhkLkku zçkku fu su{kt òuðkÚke MkwtËh {òLkk r[ºkku òuðk {¤íkk.

hksfw{kh ÃkkMku h{fzkt íkku yøkrýík níkkt Ãkhtíkw yu ¼kR fu çknuLk{ktÚke fkuRLkuÞ ÃkkuíkkLke yufÃký ðMíkwLku yzfðk Ëuíkku Lknª. yk{ íkku hksfw{kh ¼kRLke MkkÚku çknw ykuAku çkku÷íkku yLku ßÞkhu Ãký íkuLke MkkÚku çkku÷ðkLkku «Mktøk ykðíkku íÞkhu yuLku {~fhe fhðk rMkðkÞ çkeswt ftR MkqÍíkwt Lknª.

‘{khk h{fzktLku nkÚk Lk ÷økkz... yk {khe xÙkÞrMkf÷ Au íkuLku yzðk Lknª Ëô... {k{kyu {Lku [kuf÷ux, yk {eXkE ykÃke Au. íkLku Lknª...y{u fkufk fku÷k ÃkeÄwt Lku íkLku Lk {éÞwt’,..

fkuý òýu çknuLkLke MkkÚku þwt ðkík ÚkE fu fkfeyu rðr[ºk heíku nMkíkktnMkíkktt ftEf feÄwt.

çkkLkk yk nkMÞ{kt su {eXkþ Ëu¾kÞ Au íku fkfeLkk nkMÞ{kt fu{ Ëu¾kíke LkÚke..fkfe yu çkk Lknª Ãký {B{k Au yux÷u fu ÃkAe...

yuf rËðMk fkfe çkuÞ ¼q÷fktLku Mkt¼k¤ðíkk fnuíkk níkk fu WÃkfkh {kLkku ík{khk fkfkLkku fu ík{khe {kLku íku{ýu Ëðk¾kLkk{kt Ëk¾÷ fhkðe ËeÄe, Lknªíkh çkÄe {k÷-r{÷fík ðu[ík íkku Ãký ík{khk çkkÃkwÚke yk ykuÃkhuþLkLkwt ¾[o ÚkR þfu yu{ Lkníkwt. ¾çkh Ãký Lk níke fu ykuÃkhuþLk MkV¤ Úkþu fu fu{ ? ykðk hkuøk{kt íkku ½ýk çkÄk {he økÞk Au...fkuý òýu ík{khe çkkLkwt þwt Úkþu...yu{ fnuíkkt fkfeLkk {kULkk nkð¼kð ½ýwt fne síkkt níkkt. Ãký yíÞkhu hÌkkt ykurþÞk¤k, fkfkLkk ½hLku ykþhu, yux÷u Mkkt¼¤e ÷uðwt Ãkzu...

Ãký yk Mkkt¼¤eLku çknuLkLkwt {kUZwt Mkkð Ãkze økÞwt. yu yufË{ WËkMk ÚkE økR. ¼kR Ãký rð[kh{kt Ãkze økÞku...ykuÃkhuþLk...ykuÃkhuþLk...yu þwt nþu fu, su çkkÃkw ¾heËe þõíkk Lkníkkt yLku fkfkSLke {ËËÚke ¾heËe fhe ÷eÄwt, nðu yuLkkÚke çkk VheÚke MkkS ÚkR sþu..ÃkAe íkku yu çkkLku Ônk÷eÔnk÷e fhe þfþu.

fkfeLku òuR yuLku rð[kh ykðíkku fu ykx÷k ðhMkËnkzk{kt yuýu fËeÞu çkkLkk þheh Ãkh MkwtËh rzÍkELkðk¤k fÃkzkt òuÞk Lknkuíkk. ßÞkhu fkfe íkku rËðMk{kt çku ºký ð¾ík htøkçkuhtøke fÃkzkt çkË÷íke fu su{kt Vw÷økkuxk Ëkuhu÷k nkuÞ...

çkkLke çke{khe{kt fux÷ku ð¾ík økÞku íkuLke ¼kRLku ¾çkh Lknkuíke. Ãknu÷kt íkku çkkLkkt {kUZkt WÃkh ykLktË A÷fíkku hnuíkku, Ãkhtíkw yk çke{khe yuðe íku økt¼eh «fkhLke níke fu fkfeyu feÄwtíkwt fu yk hkuøk{kt {kuxk¼køku ËhËe {he òÞ Au íÞkhu çknuLkkLkwt {kUZwt fuðwt Ãkze økÞwt níkwt, yu fuðe WËkMk çkLke økR níke...

¼kRLku Vhe Ãku÷e AkÞk, Ãku÷ku ÃkzAkÞku Ëu¾kÞku suLkwt ¼Þtfh ðýoLk ¼qík«uíkLke ðkíkkoyku{kt ykðu Au yLku íkuýu øk¼hkRLku çknuLkLkku nkÚk Ãkfze ÷eÄku. yíÞkhu íkku çknuLk s {kLke søÞkyu níke...

yuðk{kt çknkhÚke hksfw{kh ykÔÞku. íkuLke MkkÚku íkuLkku r{ºk Ãký níkku. fkfeyu çktLkuLku «u{Úke ykðfkh ykÃÞku yLku ÃkAe çkuÞ {kisÚke ÃkhMkk¤{kt h{ðk [kÕÞkt økÞk....

hksfw{khu yuLkk r{ºkLke ykøk¤ h{fzktLkku Zøk÷ku fhe ËeÄku. ¼kR yu h{fzkt òuíkku hÌkku, hksfw{khu fËeÞu yuLku yk h{fzktLku nkÚk Mkh¾kuÞu ÷økkzðk ËeÄku Lknkuíkku...

h{fzkt h{ðk íkku {¤ðkLkk Lk níkkt Ãkhtíkw yuLku òuRLku Ãký ykLktË {¤u yuðe fkuRf Mk{sÚke ¼kR Ãký ÃkhMkk¤{kt ykðe økÞku. ËqhÚke yu h{fzkt MkkÚku h{íkk çktLkuLku òuE hÌkku níkku. íkuLkk {Lk{kt yíÞkhu E»kko ÚkE hne níke. yuLku {Lk{kt ÚkÞwt fu fËk[ hksfw{khLkk {Lk{kt hk{ ðMku yLku fËk[ òu íkuLku Ãku÷e xÙkErMkf÷ Ãkh Úkkuzeðkh çkuMkðkLkwt {¤e òÞ íkku íku çknkh Vhðk sE þfu. fuðe {ò Ãkzu.

Ãký yu çkuÞ íkku ÃkíkhkLkk zçkk Ãkh ykt¾ {kzeLku fþwtf òuR hÌkkt níkkt yLku ÃkAe ÃkkAk yufçkeò MkkÚku ðkíkku fhíkkt, nMkíkkt síkkt níkkt. ¼kRLku yu Mk{s Lk Ãkze fu ÃkíkhkLkk zçkk{kt yuðwt íku þwt Au fu suLku òuRLku yk çkuÞ ykx÷wt çkÄwt nMke hÌkkt Au, ¾wþ ÚkR hÌkkt Au. yuLke ô{hLkk «{ký{kt yuLke Mk{sþÂõík fu rð[khþÂõík yu íÞkt yuLku sðkçk ykÃke ËeÄku. yk LkkLkfzk zçkk{kt yuðwt íkku þwt nþu ! hkýeyku fu Ãkheyku fu MðøkoLkk çkkøk-çkøke[k ? fu ÃkAe çkeswt ftRf...

‘yk Akufhku fkuý Au ?’ hksfw{khLkk r{ºkyu ÃkqAâwt.

hksfw{khu þh{kíkkt feÄwt fu,‘yu y{khk fkfkLkku...Lkkufh Au !’

‘yu ynª fu{ Q¼ku Au ?’

‘yuLke {k Ëðk¾kLkk{kt Au, {k fnuíke níke fu íku {he sþu.’

yLku yk Mkkt¼¤e ¼kR yufË{ [eMk Ãkkze WXâku ...

‘yhu, yuLku þwt ÚkÞwt ?’ hksfw{khLkk r{ºku ÃkqAâwt.

‘yu shkf økktzk suðku Au.’ hksfw{khu ðkík Ãkqhe fhe.

Ãký ¼kR íkku yk Mkkt¼¤ðk íÞkt Q¼ku hÌkku Lkníkku, hksfw{khu ßÞkhu yuLke çkk, yuLke {k {he sðkLke Au yuðwt fÌkwt fu íkhík s yu [eMkku Ãkkzíkku çknuLkLke ÃkkMku, yuLkk Mkwhûkk[¢{kt sELku, yuLku ð¤øke Ãkzâku.

[eMkk[eMk Mkkt¼¤eLku fkfe øk¼hkELku Ëkuze ykÔÞk. çknkh ykðeLku hksfw{khLku XefXkf òuE yu{Lku nkþfkhku ÚkÞku. ¼kRLke [eMkk[eMk ÃkAeLkk ðkíkku{kt {þøkq÷ hksfw{kh yLku íkuLkku r{ºk ¾z¾zkx nMkíkkt níkkt.

Mkçk Mk÷k{íkLke ¾kíkhe fheLku fkfe rLkhktíku ytËh ykÔÞk yLku ÃkAe ¼kR WÃkh ðhMke Ãkzâkt, ‘ Mkkð {q¾o Lknª íkku ! {Lku fuðe øk¼hkðe ËeÄe. {U òÛÞwt hksfw{khLku ftEf ÚkÞwt’...

Úkkuzeðkh ÃkAe fkfeyu W{uÞwO,‘yuðku þwt Ëw:¾Lkku zwtøkh íkqxe Ãkzâku níkku fu hzíkku hzíkku çknuLk ÃkkMku økÞku yLku yuLku ðªx¤kR økÞku, nU ?’

‘{kuZkt{kt {øk ¼Þko Au fu ÃkAe ftE ftRf çkku÷eþ ?’

Ãký çkkLkk yðMkkLkLke ykøkkne Mkkt¼¤eLku rnçkfu [Zu÷ku ¼kR íkku çknuLkLku ð¤økeLku Ãkkuf {qfeLku hzíkku s hÌkku.

íÞkhu íkku {k{÷ku {ktz Xtzku Ãkzâku Ãkhtíkw hkºku ßÞkhu ¼kR-çknuLk rLkhktíku ðkíkku fhíkkt çkuXkt níkkt íÞkhu ¼kRyu hksfw{khu yuLkk r{ºkLku su feÄwt yu çknuLkLku yûkhþ: fne Mkt¼¤kÔÞwt...

¼kE-çknuLk yuf ¾kx÷k Ãkh çkuXkt níkk. fkfeyu ¾kMk yk çku ¼q÷fkt {kxu, yuf s ¾kx÷ku, yLku yuÞ ½hÚke Úkkuzu Ëqh çkkøk ÃkkMku LkktÏÞku níkku.

¼kRyu su feÄwt níkwt íku Mkkt¼¤eLku çknuLk Ãký øk¼hkE økE. yuLke ykt¾{ktÚke yktMkw Lkef¤e ykÔÞk. Ãkhtíkw y[kLkf yuLke Lksh ¼kR íkhV økR. yLku çknuLkLku ÞkË ykÔÞwt fu, {khk yk LkkLkfk {kxu nwt çkkLke søÞkyu Awt Lku..!

‘Lkk, Lkk, ¼kE. yu çkÄkt sqXwt çkku÷u Au. sux÷e yu ðkík swêe Au fu íkwt Lkkufh Au. íkux÷e s swêe ðkík çkkLke çke{kheLke Au. ykÃkýe çkk íkku,’..fnuíkkt çknuLkLkk øk¤k{kt zq{ku ¼hkR ykÔÞku. yuýu y[kLkf s Ô÷knÚke ¼kELku çkkÚk{kt ÷eÄku, çkhkçkh yu heíku suðe heíku çkkyu yuLku ÷eÄku níkku, AuÕ÷eðkh {¤íke ð¾íku. çkkÚk ¼he íÞkhu çknuLkLku yuðwt ÷køÞwt fu òýu ¼kR Lknª Ãký Ãkkuíku s neçkfkt ¼hu Au. {ktz{ktz yu ¼kRLku AkLkku fhe þfe.

ðkík rðMkkhu Ãkze økR yux÷u çknuLku Úkkuzeðkh ÃkAe ¼kRLku fÌkwt, ‘¼kE, hûkkçktÄLkLkk rËðMku nwt íkLku hk¾ze çkktÄeþ...’

‘çkuLk, hksfw{khLku Ãký íkwt hk¾ze çkktÄeþ ?’

‘Lkk ðehk, íkuLku íkku nwt fËeÞu Lknª çkktÄw !’

‘Ãký çkkyu íkku feÄwt níkwt, yuLku Ãký hk¾ze çkktÄðkLkwt ! yLku fËk[ fkfe Ëçkký fhþu íkku ?’

‘Lkk, íkku Ãký Lknª !’

‘MkkuøkLk ¾k !’

‘¼kELkk MkkuøkLk, çkMk !’

yLku ¼kR íkku çknuLkLku yuf yíkqx rðïkMkÚke ¼uxe Ãkzâku yLku {Lk{kt çkku÷e QXâku, ‘hksfw{kh, íkkhe ÃkkMku ¼÷uLku Zøk÷kuu h{fzkt nkuÞ Ãký íkkhu fkuR çknuLk íkku LkÚke, ÃkAe íkLku hk¾ze fkuý çkktÄþu ?’