અંધ શ્રદ્ધા જાનકી જોષીવ્યાસ દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

અંધ શ્રદ્ધા

જાનકી જોષીવ્યાસ દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

પતલો ઊંચો વાને કાળો, અણીયાળી આખો, લાંબુ નાક નામે સંજય દોડતો આવે છે ગામના પાદર ભણી. હાથમાં થેલી પકડી છે થેલીમાં માત્ર બે ચોપડા અને એક કંપાસ. પાદરમાં પહોંચી ગીચોગીચ ભરાઈ ગયેલા છકડામાં છલાંગ મારી લટકી જાય છે. રાડો ...વધુ વાંચો