કોલેજમાં વાઈવા અસાયમેન્ટ Hitesh Prajapati દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોલેજમાં વાઈવા અસાયમેન્ટ

Hitesh Prajapati દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

આમ વિચાર આવે આપણને કે.... જ્યારે આપણે કલમ અને કાગળ લઇને બેઠા હોઈએ છીએ ત્યારે....... કલમની સાહી ખલાસ થઈ જાય છે અને કાગળ પણ ખલાસ થઈ જાય છે... પરંતુ.. એક વસ્તુ જ જીવંત અર્થાત હયાત રહે છે....... જે ...વધુ વાંચો