હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (40)
  • 483
  • (58)
  • 652
  • (21)
  • 232
  • (38)
  • 479
  • (43)
  • 609
  • (37)
  • 520
  • (23)
  • 313
  • (40)
  • 491
  • (31)
  • 466
  • (47)
  • 690