હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (18)
  • 1.5k
  • (13)
  • 664
  • (12)
  • 894
  • (13)
  • 698
  • 772
  • 804
  • (12)
  • 926
  • 740
  • (15)
  • 856
  • (13)
  • 734