હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (45)
  • 326
  • (48)
  • 496
  • (50)
  • 454
  • (52)
  • 459
  • (45)
  • 437
  • (53)
  • 477
  • (56)
  • 465
  • (55)
  • 475
  • (48)
  • 403
  • (45)
  • 439