હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • 140
  • (15)
  • 412
  • (14)
  • 456
  • (18)
  • 508
  • (18)
  • 718
  • (21)
  • 644
  • (15)
  • 622
  • (23)
  • 1.4k
  • (24)
  • 1.3k
  • (17)
  • 1.1k