દુનિયાની ૫મી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે ભારત છતાં વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સનું ગુલામ, ભારત Maulik Zaveri દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

દુનિયાની ૫મી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે ભારત છતાં વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સનું ગુલામ, ભારત

Maulik Zaveri દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

“દુનિયાની ૫મી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે ભારત છતાં વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સનું ગુલામ, ભારત” મૌલિક ઝવેરી · ભારતનું કુલ ઘરેલું ઉત્પાદન (GDP) ૨૦૧૬-૧૭, ૨.૫૯ લાખ કરોડ ડોલર. · ભારત અમીર પણ ભારતીય ગરીબ! · ભારતની જટિલ ...વધુ વાંચો