હું મૌલિક, ૨૫ વર્ષ, સમય સાથે ચાલનાર, પ્રખર વક્તા, કોઈ લેખક નથી પણ જિંદગી ઘણું લખવી દે છે એ લખું છું.

  • 353
  • (15)
  • 620
  • 467
  • (28)
  • 608
  • (28)
  • 1.4k
  • (61)
  • 1.7k
  • (23)
  • 1.2k