હું મૌલિક, ૨૫ વર્ષ, સમય સાથે ચાલનાર, પ્રખર વક્તા, કોઈ લેખક નથી પણ જિંદગી ઘણું લખવી દે છે એ લખું છું.

  • (4)
  • 91
  • (12)
  • 255
  • (3)
  • 112
  • (28)
  • 369
  • (28)
  • 533
  • (60)
  • 1.2k
  • (23)
  • 726