Medasvita: Adhunik Jivanshaili No Maharog MB (Official) દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

Medasvita: Adhunik Jivanshaili No Maharog

{uËMðeíkk: ykÄwrLkf SðLkþi÷eLkku {nkhkuøk

Mkk{kLÞ heíku þk¤kLkk yuf ðøko{kt yufkË çku rðãkÚkeoyku {uËMðe nkuÞ yLku yk¾ku õ÷kMk yk rðãkÚkeoLku òzeÞku, nkÚke fu stçkwhku suðk Lkk{Úke çkku÷kðu. fkuE økýÃkík fnu íkku fkuE ¼ku÷wt hneLku nMke fkZu. {uËMðe rðãkÚkeo Ãkkuíku Ãký yk yÃk{kLk MknLk fheLku Ãkkuíku òzku Au yu{ {kLkeLku ¾kÄk fhu. Ãkhtíkw nðu íkku þk¤kyku{kt yLku ykurVMkku{kt yuf çku Lknª Ãkhtíkw MktÏÞkçktÄ ÷kufku {uËMðeíkkLkku rþfkh çkLkíkk òuðk {¤u Au. yksu AuÕ÷e ðkh ¾kE ÷ô fnuíkk {uËMðeyku ÷øk¼øk nòh{e ðkh ÷kzðk y™u {kðkLke ykEx{ku ¾kíkk Úkkfíkk LkÚke.

yuf {uËMðe ÔÞÂõíkLku þkherhf íkf÷eVku íkku ðÄu s Au Ãkhtíkw MkkÚku MkkÚku {kLkrMkf íkf÷eVkuLkku Ãký Ãkkh hnuíkku LkÚke. yk WÃkhktík Mkk{krsf íkf÷eVku Ãký hnu Au. þheh ðÄðkÚke çke.Ãke, zkÞkrçkrxÍLke þõÞíkkyku ðÄe òÞ Au. MkkÚku MkkÚku nkusheLke MkkEÍ {kuxe ÚkðkÚke þheh{kt [hçkeLkk Úkh ò{e òÞ Au, MkkÚku MkkÚku Mkíkík ¾kðkLke EåAk ÚkÞk s fhu Au. ¾kÄk ÃkAe õÞkhuÞ Mktíkku»kLke yLkw¼qrík Úkíke LkÚke. su Ëu¾kÞ íkuLku ykuneÞk fhðkLke EåAk Úkðk ÷køku yux÷u Mk{sðwt fu ykÃkýk{kt {kuxkÃkkLkk ÷ûkýkuLke þYykík Úkðk ÷køke. MkkÚku MkkÚku Mkíkík ÃkkuíkkLkk r{ºk ðíkwo¤{kt yuf nuÕÃkh fu h{qS Ãkkºk íkhefuLke økýLkkLku fkhýu Ãký {uËMðe ÔÞÂõík Mkíkík {kLkrMkf heíku rzMxçko ÚkÞk fhu Au.

ykuçkurMkxeLkk fkhýku yLkuf Au. su{ktLkwt «{w¾ fkhý Au, íkýkð fu MxÙuMk. fkuELku ÃkqAeyu fu þwt ík{u íkýkð{kt Aku ? íkku íku ÔÞÂõík fnuþu fu Lkk nwt íkýkð{kt LkÚke. Ãkhtíkw íkuLke hkuStËe StËøke{kt íkuLkk {LkLku yLkwfq¤ Lkk nkuÞ íkuðk fk{ fhíkku nkuÞ íkku yuðwt fne þfkÞ fu íku íkýkð{kt Au. fkuEÃký ÔÞÂõíkLkk SðLk{kt çkÄe s ðMíkwyku {LkLku yLkwfq¤ LkÚke Úkíke. Ãkhtíkw õÞkhuf yuðwt çkLku Au fu nËÚke ðÄw «ríkfq¤íkkykuLku fkhýu ÔÞÂõík MxÙuMkLkku ¼kuøk çkLku Au. ½ýkt fkhýku{kt yuf s «fkhLkwt fk{ ðkhtðkh fhðk{kt ykðíkk ÔÞÂõík ftxk¤kLkku yLku íÞkhçkkË MxÙuMkLkku ¼kuøk çkLku Au. MxÙuMk{kt ykðíkk s ÔÞÂõík ðÄwLku ðÄw s{ðk ÷køku Au. ytíkh{Lk{kt ðÄw Ãkzíkk WL{kËLkk fkhýu ykðk ÔÞÂõíkyku ðÄwLku ðÄw Mk{Þ s{ðk{kt ÔÞríkík fhu Au. suLkk fkhýu þheh Mkíkík ðÄðk ÷køku Au. MxÙuMk ykððkLkk yLkuf fkhýku Au. òu MxÙuMkLku {nkík fhþku íkku ykÃkkuykÃk þheh Wíkhðk ÷køkþu yLku fMkhíkku Ãký yMkh fhðk ÷køkþu. ½ýkt þheh ©{ fheLku {uËMðeíkk ykuAe fhe þfu Au Ãkhtíkw MxÙuMk ykuAku LkÚke fhíkkt suLkk fkhýu Vhe þheh ðÄðk ÷køku Au yÚkðk íkku þhehLke íkf÷eVku ðÄðk ÷køku Au. MxÙuMk Wíkkhðk {kxu rðÃk~ÞLkk MkkÄLkk yfMkeh Au. ¼økðkLk çkwØ îkhk þkuÄkÞu÷e rðÃk~ÞLkk rðãk ¼khíkLkk rðrðÄ fuLÿku{kt þe¾ððk{kt ykðu Au. Lkux Ãkh rðÃk~ÞLkkLke ðuçkMkkEx ÃkhÚke rþrçkhLkwt {køkoËþoLk {¤e þfu Au. yk rðãk fkuEÃký «fkhLkk [kso ðøkh rLkþwÕf rþ¾ððk{kt ykðu Au.

½ýkt ÷kufku rh{kuxðk¤e ®sËøke Sððk xuðkÞu÷k nkuÞ Au. xe.ðe íkku rh{kuxÚke, yu.Mke íkku rh{kuxÚke. õÞktÞ çknkh sðkLkwt nkuÞ íkku økkzeLkku WÃkÞkuøk, Mkíkík r÷^xLkku WÃkÞkuøk Mkíkík fk{Lkku y¼kð. ½hLkk hku®sËk SðLk{kt yLkuf LkkLkk {kuxk fk{ nkuÞ Au. su{kt Mkíkík yuÂõxð hnuðkÚke yuf ÔÞÂõík Mkh¤íkkÚke MxÙuMkLkku Mkk{Lkku fhe þfu Au. Ãkhtíkw çkuXkzwt SðLk, Mkíkík ðÄw Ãkzíke Mkku~Þ÷ {erzÞk Ãkh rð[khkuLke yðhsðh MxÙuMk{kt ðÄkhku fhe þfu Au.

½ýeðkh ykÃkýu ¾kuhkfLke ÃkMktËøke{kt Ãký ¼q÷ fheyu Aeyu. çkòÁt ¾kuhkfLku fkhýu Ãký þheh ðÄe þfu Au. Mkíkík S¼Lkk [xkfkLku fkhýu {kLkrMkf heíku MkkÂíðf ¾kuhkf ¼kðíkku LkÚke. S¼Lku Mkíkík MðkrËü ¼kusLkLke yuðe xuð ykÃkýu Ãkkze ËEyu Aeyu fu suLkk fkhýu ykÃkýu Mkíkík ¾kðk {kxu Sððk ÷køkeyu Aeyu. Mk{íkku÷ yknkh ÷uðkLkk çkË÷u Mkíkík stfVqz ¾kEyu Aeyu. suLkk ÷eÄu þheh{kt ðÄkhkLke fu÷uhe s{k Úkðk ÷køku Au. suðe [hçke ðÄu Au íkuLke MkkÚku MkkÚku þheh{kt {uËMðeíkkLkku ¼hzku yk¤MkLkk MðYÃk{kt ðÄw ½uhkÞ Au. ÔÞÂõík rËðMkuLku rËðMku ðÄwLku ðÄw {uËMðe çkLkíkku òÞ Au. ykÃkýkt økwshkíke Ãkrhðkhku{kt ½ýe søÞkyu MkðkhLkk Ãknkuh{kt ík¤u÷wt yLku [xkfkçktÄ ¾kðkLke ykËík Ãkkzðk{kt ykðu Au. fkuEÃký «fkhLkk ÔÞkÞk{ ðøkh MkeÄk s MkðkhLkk Ãknkuh{kt s{ðk Ãkh ºkkxfíkk ÷kufku Ãkh ykuçkuMkexe Ãký ºkkxõÞk rðLkk hnuíke LkÚke.

fux÷ktf Ãkrhðkhku{kt rsLkurxf÷ ykuçkurMkxe òuðk {¤u Au. {k-çkkÃk òzk nkuðkLkk fkhýu çkk¤f{kt Ãký ykÃkkuykÃk çkk¤ÃkýÚke s ykuçkurMkxeLkk ÷ûkýku òuE þfkÞ Au. Ãkhtíkw òu ÔÞÂõík Äkhu íkku SLkurxf÷ ykuçkurMkxeLku Ãký Mkkhe heíku ftxÙku÷ fhe þfu Au. Ãkhtíkw ðkhMkk{kt {¤u÷e ykuçkurMkxe Mkk{u Ãký yksLke SðLk þi÷e «{kýu stfVqz ¾kðkÚke ÔÞÂõík{kt MÚkq¤íkkLkwt «{ký ðÄe òÞ Au. ðkhtðkh Ãkkxeoyku{kt sðwt, Ãkkxeoyku{kt sELku stfVqz yLku rçkLksYhe MðkrËü ÔÞtsLkku ¾kðkLke ykËíkLkk fkhýu ykðk ÔÞÂõíkyku{kt MÚkq¤íkk ðÄe òÞ Au.

½ýeðkh MkkurþÞku EfkuLkkur{f yuLðkÞo{uLx Ãký ykuçkurMkxeLku LkkuíkÁt ykÃku Au. ½hÚke Mkkð ÃkkMku ykðu÷e ËwfkLk, ½hLke LkSf s çkÄwt {¤íkwt nkuÞ íkuðwt ÷kufuþLk, {kuÕMk fu ßÞkt [k÷ðk fhíkkt yuMfu÷uxhLke ÔÞðMÚkk nkuÞ íÞkhu ÔÞÂõík ykÃkkuykÃk ykuçkurMkxe{kt Mkhíkku òuðk {¤u Au. ykÃkýu Mkðkhu yufðkh fMkhík íkku fheyu Aeyu Ãkhtíkw ykÃkýkt ÁrxLk fk{ku{kt Ãký Mkíkík çku-ºký f÷kfu Q¼k ÚkELku fMkhík fhðe òuEyu. Ãkhtíkw {kuxk ¼køkLkk ÷kufku yzÄku-Ãkkuýku f÷kf fMkhík fheLku çkkfeLkku Mk{Þ Võík çkuMkeLku økk¤u Au. ykðk Mk{Þu ykuçkurMkxeLku rLkÞtrºkík fhe þfkÞ Au Ãkhtíkw çkuXkzwt ÷kEV MxkE÷Lku fkhýu þhehLku Wíkhíkwt LkÚke.

ykuçkurMkxeLku fuðe heíku {nkík fhþku?

yu «&™ ËhufLkk {Lk{kt Au. íkku ykuçkurMkxe yuf ¼ÞkLkf hkûkMk Au. íku MkeÄe heíku {híkku LkÚke. íkuLku {khðk {kxu íkuLkk {q¤ çkes MkwÄe sðwt Ãkzu. ykuçkurMkxeLkk çkes{kt íkýkð Au. {kuxk ¼køkLkk ÷kufku{kt ykuçkurMkxeLkwt {wÏÞfkhý íkýkð Au. {kxu ykuçkurMkxeLke fkuEÃký fMkhíkkuLkk y¾íkhk fhðk fhíkkt Ãknu÷k íkku íkýkðLku fkZðku Ãkzu. íkýkð fuðe heíku òÞ ? íkýkð fkZðk {kxu {urzxuþLk fhðwt sYhe Au. íku{kt Ãký rðÃk~ÞLkk suðe rðãk íkku íkýkðLku {q¤{ktÚke fkZe Lkkt¾u Au. íkýkðLke MkkÚku MkkÚku fMkhík fhþku íkku ykÃkkuykÃk fMkhík{kt Ãký ÷k¼ Úkðk ÷køkþu. ½ýkt ÷kufku MkeÄu MkeÄe fMkhíkku [k÷w fhe Ëu Au. yu{ktÞ ÃkkuíkkLkwt {kuxwt Ãkux òuELku øk{u íku{ fheLku Úkkuzk s rËðMkku{kt Ãkux ykuAwt fhðk {kxuLkk «ÞíLkku fhðk ÷køku Au. fMkhík{kt Ãký Äehs yLku Mk{sýLke sYh nkuÞ Au. yuf rËðMk{kt ykzuÄz fMkhík fhðkÚke þhehLku LkwfMkkLk ÚkE þfu Au. {kxu {uËMðeykuyu ÃkkuíkkLkk þhehLke fMkhík MkkÚku ÄehsLke fMkhík Ãký fu¤ððe Ãkzþu. ½ýkt {uËMðe ÔÞÂõíkykuLku [k÷ðkLke MkkÚku MkkÚku ÃkøkLkkt MkktÄk Ãký Ëw:¾ðk ÷køku Au. ykðk rfMMkk{kt [k÷ðkLke fMkhík yõMkeh Au. hkus Äe{u Äe{u [k÷ðkLke økrík ðÄkhku. MkkÚku [k÷ðkLkku Mk{Þ Ãký ðÄkhku. fMkhík{kt yk¤Mk ykðu íkku Akuze Lkk Ëuþku. ßÞkhu yk¤Mk fu ftxk¤ku ykðu íÞkhu swËe heíku yux÷u fu fk{Lkk MðYÃk{kt fu yLÞ fkuE «ð]r¥kLkk MðYÃk{kt fMkhík ò¤ðe hk¾ku. ¾kuhkf íkhV Ãký æÞkLk ykÃkðwt yux÷wt s sYhe nkuÞ Au. yufË{ çkÄwt s Akuze Ëuþku íkku þhehLku su ¾kðkLke xuð Ãkze Au íku{kt MkeÄwt s økkçkzwt Ãkzþu suLkk fkhýu þhehLku LkwfMkkLk ÚkðkLke yLku rçk{kh ÃkzðkLke Ãkqhíke Mkt¼kðLkk Au. ykLkk fhíkkt ËMk hkux÷e ¾kíkk nkuÞ íkku yuf hkux÷e ykuAe fhe þfkÞ. Ëk¤¼kík þkf hkux÷e ¾kLkkhk {kºk þkf-hkux÷e ¾kELku fu÷he ykuAe fhe þfu Au. MkkÚku V¤kuLkwt MkuðLk fhðkÚke Ãký þheh{kt su fkçkkuonkEzÙuxMk Úkfe [hçkeLkku s{kðzku Úkíkku níkku íku Ãký ykuAku Úkþu. ík{khk ¾kuhkf{kt þheh ðÄkhu íkuðk ík¥ðkuLku yku¤¾e Ãkkzku suðk fu Ëk¤¼kík, ½e, ík¤u÷e ykEx{ku EíÞkËeLku Äe{u Äe{u ykuAwt fhku. ðknLkLku Úkkuzwt Ëqh Ãkkfo fheLku ykurVMk MkwÄe [k÷ku. Äe{u Äe{u MVqŠík{kt Ãký ðÄkhku Úkþu yLku ykuçkurMkxe{kt ½xkzku Úkðk ÷køkþu. ykuçkurMkxeLku ykuAe fhðk {kxu þYykíkLkk íkçk¬k{kt ðsLk fhðkLkwt {þeLk yLku yheMkkÚke ÃkkuíkkLke òíkLku Ëqh hk¾ku. Lkneíkh ík{khe Äehs ¾qxe sþu yLku Wíkkð¤k çkLkeLku yk¾hu fMkhík Akuze Ëuþku. ykuçkurMkxe Mkk{u ÍÍq{íkk ÷kufkuyu ykuAk{kt ykuAk 6 {rnLkkLkwt ÷ûÞ hk¾ðwt òuEyu. íkku s íku Vfo òuE þfþu. Mkíkík ÷kufkuLku ÃkkuíkkLkk ðsLk rðþu ÃkqAðkLkwt xk¤ku. hkus «kÚkoLkk yLku {urzxuþLk fhðkÚke {Lk þktík ÚkkÞ Au yLku þktík {LkÚke fhu÷e fMkhík yLku fk{ ¾hu¾h MkkÚkof çkLku Au. þhehLku Wíkkhðk {kxu yuf r{þLk ÷eÄwt nkuÞ íku{ Lkk Lkef¤þku Ãkhtíkw yuf hku®sËe r¢Þk Au yuðe heíku fk{ fhþku íkku ykÃkkuykÃk ðsLk{kt ½xkzku Úkðk ÷køkþu.