Om Kamdevay Nam - 3 books and stories free download online pdf in Gujarati

ૐ કામદેવાય નમઃ 3

— kamdevay\\ nm:

ceP3r:- Õ

inrj im|l

Hu Ama[ra meDmna Fle3na drvaje ]wo 0u. pelu 6>3DIva5u ict/ me daByu 0e. A>dr4I Avaj s>w5ayo 0e, ‘qUla hI hE. Aa =Ao. drva= b>2 krna mt wUlna.’

Hu A>dr p/veXyo 0u. S3opr marIne drva=e b>2 krI dI2o 0e. bE#kholma ko[ n4I. hu rsoDama =e] 0u. p` Ae p` qalI.

‘Are kha A3k gye. mE yha beDrUm me hu.’

AD2o qUlelo beDrUmno drva=e hu pUro qolu 0u.

beDrUmno Aajno mahOl mne gmvo =e[Ae. p` hu hju su2I k>[ smJyo n4I.

beDrUmna beDnI care kor, =SmInna fUlonI haro l3kelI 0e. Aaje mqmlnI cadr pr, gulabnI p>quDIyo felayelI 0e, beDrUmma roxnI m@2m 0e, Ane MyuzIkPleyrma m@2m Avaje ]#tI romeN3Ik ko[ 3on mahOlne mdhox bnavI rhI 0e. frI frI, vare6DIye, sU>6vanu mn 4[ Aave AevI quXbu.

‘kEsI lg rhI hu mE?’ beDrUmna Aek qU`e, deqata ArIsama deqatI St/IAe kh\\yu.

‘Aaj Aapne ye duLhn kI D/\\Es Kyo phenI hE?’ hu n4I =`to ke solah 7<>gar kone khevay 0e. p` hxe, 4[ xkta su>dr deqavanI crmsIma... p` hu Aek vat jrur =`u 0u, St/I sO4I v2u su>dr ko[ D/\\Esma deqa[ AavtI hoy to Ae 0e Aeno xadIno =eDo...

‘vo Aaj kI hI tarIq4I jb merI suhagrat 4I. lekIn kEsI lg rhI hu mE?’

Aek St/Ina lGn+vnma sO4I yadgar smy, AenI suhagrat, Ane Aena phela s>tanno jNm.

Ane hu =`to hto ke Ama[ra meDm yadoma +vnara +v 0e. wle Ae Aemna4I dUr wagva cahe, p` wUtka5no p0Dayo kdI sa4 0oDto n4I.

Hu nIca mo!e ]wo 0u. ArIsa Aag5 3eble besela meDme Dok va5Ine mne =eyo. Ae ]wa 4ya. 2ImI cale muSkurata chere caLya, Aemna 6U>6runo Avaj 0Nn 0Nn krI rh\\yo 0e. Aemno D/\\Es ware wrkm 0e...

Aem`e maro chero, phelanI jem j, hDpcIAe Aa>g5I mUkI A@2r kyoR 0e,

‘mE nhI =ntI 4I kI gujratI 0okre [tne wole hote hE.’ Aem`e mara gal lUSya, ‘[tne rotlu Kyo ho mhaxy, [s bar kha duqa?’

‘subh Aapne Kyo kha kI, vEse wI +na iktne idn hE.’

Ae mne =eye rh\\ya. Hu Aemne =eye rh\\yo.

‘mE Aapko cahne lga hu.’

mne laGyu ke mne Aek tststo lafo coDvama AaVyo 0e.

‘mE Aapko cahne lga hu.’

mne laGyu ke mne v2u Aek tststo.......

‘mE Aapko cahta hu, cahta rhu>ga.’

HU>karma ma>4u hlavta hlavta hve Aem`e kh\\yu, ‘to tum muzse Pyar krte ho. AwI deq lete hE.’

Aem`e ma>4u !a>ktu 6U>63 ]tayuR, isLkI lal Bla]zna ka>2e rhelI KlIp qolI. je pLlune he#u pDva4I roktI htI... Aa drMyan, ha4na hlvana lI2e b>gDIAo Aekmek4I A4DatI qnktI rhI.

mne AekI3xe =eye rhI, qUb qUb qUb xa>it4I Aem`e potana be] ha4 va%ya, Bla]zne 0atIna b>2nma raqta hUk qolI dI2a.

v2u ds sekND bad Bla]z jmIne pDelu htu.

v2u ds sekND bad b/a Bla]znI sa4e pDI htI.

to hve Aem`e wravdar co3lo qolIne jULfo quLlI krI 0e, ‘tuMhe Kya idq rha hE kamdev?’

‘dev ko AapkI Aa>qe ]tnI hI masUm idq rhI hE meDm.’

Ae hve 4oDa ]g/ rh\\ya, ‘Kya kamdev ko, ]se pukar rha ye +Sm nhI idq rha hE?’

‘dev ko isfR, +Nhe Aap Aa>qo se bahr Aane se roke huye hE vhI idq rha hE.’

meDm !I>c`Iye besI j gya, xrIr nmavI j dI2u, ha44I chero !a>kI j dI2o, Ane rDI j pD\\ya, 2/uske ne Duske rD\\ya, rD\\ya rD\\ya rD\\ya ne rDta j rh\\ya, ATyar su2I dba[ raqelu b@2e b2u bhar lavI dI2u,

‘Kyo Aor lDko sa nhI hE tu dev? Kyo? Kyo fayda nhI ]#ana cahta. pUrI duinya Aesa hI krtI hE.’ Ae lDqDavta ]wa 4ya, marI 0atIAe mu#\\#IAo p0aDva ma>D\\ya, ‘tu cahta to maf kr skta 4a muze. Kyo Aaya tu mere gmo ko ba>3ne. Kyo cahne lgI mE tuze, Kyo +>da rqna caha muze. Kyo dev.. Kyo..’

Hjuye mu#\\#IAo p0aDta Ae A3Kya nhoto. 4akI gyela. xrIr4I. AaTma4I.

hu Aemne we>3I j gyo. Aemna bdnnI tDp, AemnI z3p3ah3 hve 2ImI, xa>t, inrv pDI rhI htI, ‘muze bca lo dev.. mE mrna nhI cahtI. mE harna nhI cahtI. mr rhI hu. +vn qtm ho rha hE... tum kwI muze 0oDke nhI =Aoge na dev?.. tym 4amke rqoge na mera ha4?.. hoAoge na mere sa4?’ Ae`e Aa we3n v2u kSyu.

Aemna grdn4I ]#tI mhek sU>6I me Aa>qo b>d krI. AemnIye Aa>qo b>d htI.

Hu Aemne we>3I raqIne nana Dgla wrto, meDmey mne we3I raqIne 2Ima2Ima Dgla wrta, hu ibStr pr beSyo, Aem`ey xrIr nmaVyu. Hu ibStr pr ka>2ana b5e le3\\yo. Ae ibStr pr ka>2ana b5e le3\\ya.

Huye, Aeye, Aa we3n, Aa b>2n,4I Aazad 4va ma>gta nhoto. Hu nhoto =`to ke muiKtno Aa kevo Ahesas hto. bs Aa Aap`ne Aazad kre 0e, Aap`a4I j... bs mdhox 4[ne Jya ple pl, hr pl, sImaAo la>6I j[Ae 0IAe, ho>xnI. Jya mlI j[Ae 0IAe Aap`I ivqU3I cahtona ihSsaAo4I.Jya hoy 0e, imln AaTmana Aek 3UkDanu, Aena j bI= 3UkDa4I.

Ane hu n4I =`to ke mo9 kone khevay 0e.

mara +Smno prsevo Aemna +Smne, Aemna +Smno prsevo mara +Smne, pla5I rh\\yo 0e. p` grmI n4I. AemnI grdn pr mara ho# co>3ela 0e. p` Ae cu>bn n4I. AhI k>[ j qovanu n4I. 0ta b/Mha>Dnu s65u pamI jvanu 0e.

Ane hu n4I =`to ke mo9 kone khevay 0e. p` hu =`I gyo 0u ke ATyare je 0e Aene mo9 jevu k>[k khevatu htu. Jya [C0aAo xe8 n4I rhetI. Jya wogvanu k>[ xe8 n4I rhetu. Jya je ho[Ae 0IAe, jeva ho[Ae 0IAe, Aan>dma ho[Ae 0IAe, ]Tsvoma ho[Ae 0IAe, Aap`ama ho[Ae 0IAe.

‘tuMhe Kya mhesUs ho rha hE?’

‘tr>ge...=e muze ]Dake iksI An>t kI Aor le = rhI hE.’

‘muze wI. tuMharI Kya QvahIx hE?’

‘m

‘merI wI...’

‘mE kEsI lg rhI hu?’

‘iblkul mere jEsI.. AOr mE Aapko kEsa lg rha hu?’

‘iblkul muz sa..’

Aem`e ma>4u shej pa05 l[ne mne =eyu, me Aa>q qolI, Ae3lI j 2Ire.

‘Kya mE tuMhe cUm sktI hu?’

Aa3lu sa>w5tanI sa4e j, mara ho#oAe Aemna ho#o trf git krI.

Hve Amara chera Ae3la n+_k hta ke AekbI=nI &va>sonu A4Dam` AnuwvI xkta’ta.

Aemna lal lal ho# wravdar Ane cUmvalayk 0e, rs4I trbtr Ane wIna poca 0e. Aema m24Iye v2u mI#ax 0e. Aema pIta v2u ne v2u wDke AevI Pyas 0e.

Ane mara ho#oAe AemnI grdnnI m2urtane, galona ilSsap`ane, kpa5na nsIbne, Vhal kyuR. Ane mara ho#oAe Ane marI h4e5IAoAe Aemna pela Aagla be ]warone vhal kyuR. Ane mara +Smna rome rome k`e k`e A>ge A>ge Aemna +Smne cUMyu, cUSyu, ca3\\yu, pI2u. ma~yu, paMyu. paMyu... Ane pamtu rh\\yu.

ivna lGne ]jvayelI marI suhagrat ratnI xa>it, moDI ratna sNna3a, sUyRnI phelI ikr`na grmava su2I calelI.

Ha.. Ame pUro =ex bhar ka!I na>qIne Aa krelu. p` n to marI s>gInIma 4ak Aa5s s>tui*3 htI, n marama... p` Ame suhagrat 4ru 4yanI phela jem krelu, Aem suhagrat pttaye kyuR, Ame la>bI la>bI la>bI var su2I AekbI=ne we3Ine pD\\ya rh\\ya. Aa>q b>2 krI. smyne rokI paDIne. bs pD\\ya rh\\ya.

-

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો