મહાદેવને મેઇલ Niraj mittal દ્વારા પુષ્તક અને વાર્તા PDF

Featured Books
શ્રેણી
શેયર કરો

મહાદેવને મેઇલ

mhadevne me[l

inrj im|l

From:- nirajmittal90@gmail.com

To:- DevadhidevMahadev@kailash.com

Subject:- jvab aapvano 6.

tuye =`e 0e, Jyare p` taru ko[ m>idr deqay, pg4Iya c!I jvay 0e. tuye =`e 0e, Jyare p` tara lgtu ko[ puStk deqay, v>ca[ jvay 0e. tuye =`e 0e, me lqela puStkoma tarI mhanta ko[ne ko[ babtma, gva[ jvay 0e.

Aa3lI =` hova 0ta tu A=` rh\\yo 0e. devai2dev mne hve n4I lagtu, ke tne mhan khu AevI ko[ ]MmIdo te mne AapI hoy.

Hve to tu devono dev hxe ne toy tara 6rno. mne hve n4I pDI tarI.

pDI p` kem hoy. te kyuR p` xu 0e mara ma3e. mara mabap vDe ]d\\wvela mara jDxrIrne AaTma AapI te cetn kyoR, Ane maro AaTmarUpI ipta bNyo. Ane p0I 0oDI dI2o rqDto Aa cetnta guvavela, Aa nIcena nIc p<$vIlokma. Ane ]L3u, tu tara }>ca }>ca pvRte ibra+ne =e[ rh\\ya 0e, ma`I rh\\yo 0e, qel, tara j ba5kno. ke k>[ rIte nacI rh\\yo 0e Ae Aam tem... k>[ rIte zzUmI rh\\yo 0e Ae potana4I j... k>[ rIte harI rh\\yo 0e Ae potanI sf5taAo4I j.

tne m= AavI rhI 0e ne? =`e nIcena to b2a k#pUtlI na hoy. ne Aemne ncavnarI Dor ]pr besela tarI pase na hoy.

tu kem 0e Aavo yar. doSt tu kem mne tara4I Alg j raqva ma>ge 0e. me tara su2I pho>cvana b2a rSta fe>dI =eya. pr>tu hve hu =`I gyo 0u ke Ae tu j hto, je`e Ae rStaAone wUlwUlEya bnavI dI2ela. pr>tu hu n4I jva ma>gto hve ihmaly... doSt p` hu n4I vsva ma>gto hve tara invas kElaxnI t5e3Ima. doSt p` hu n4I bnva ma>gto hve xEv2mRno s>NyasI.

Ane ha... hu hju su2I 3ev ke5vI n4I xKyo ke Aa sa>sarIkloko vCce rhevu k>[ rIte. Ane hu =`uye 0u ke hu Aemna jevo bnI n4I xkto Ae3le 3ev ke5vI n4I xKyo... pr>tu devona dev tu Aem na smjto ke taro Aa AaTma Aam krvama pa0IpanI krxe. Ae p` AhInaAonI jem frebI bnxe. parkaAonI AaDma potana4I j krelo, freb... Ae p` pEsanI pStI kmaxe. Ae p` potana j AiStTvnI hkIktone ms5to wUlto jxe. potane j 2U5to jxe... doSt Ae p` wUlI jxe ke AhI jenI pa05 suq manIne doDay 0e, ASslma Ae, mlva j[ rhelu, duqnu nvu kar` 0e. Ae p` wUlI jxe ke naquxI lavnar bIju k>[ nhI, [C0aAono v2aro 0e.

PlIz doSt mne maf kr ne. p` hu =`u 0u ke mara4I ko[ wUl n4I 4[. p` PlIz maf krI de hve. mare n4I rhevu AhI yar. mne n4I gmtu AhI. AhI hu mara duqne to qalI krI xku 0u. p` suqne qalI n4I krI xkto... te mne marI Alg mStI AapIne sJyoR. tu rubru 4a Ae mStIma. tu btav to qrI ke me Kya wUl krI. tu kem Aavu kre 0e. tu kem mne tarama vhI l[ jto n4I. tu kem vare6DIye mjbUr kre 0e ke huye AhInI k/UrtaAoma w5I j]. kdI kdI Aevu lage 0e ke +>dgI ka5a Ajva5a trf 2kela[ rhI 0e. mne ko[ bbRrta4I 2Kko marI rh\\yu 0e, Ae AazadI Anuwvva je dbayelI 0e, rU>2ayelI 0e...0u p` hu j, 2Kko marnar.

He ipta, he prmipta, krI de ne mne rIha, mara4I j. krI de ne muKt, me j c`ela b>2no4I. l[ le ne w[la mne hve tarama. Aana bdlama tne AapI to rh\\yo 0u Ae b2u hu, jene pUra d>w4I khu 0u maru.

je htu Aapelu p` taru.

Hu =`u 0u ke te mne AapelI mnu*yyonI ke3lI ik>mtI 0e. Aa jgt pr 8399999 juda juda kI3, pxu, p>qI, srIs

Hu Ae3le su2I =`u 0u ke te SvgR nkR, jNnt jhNnUm jevu k>[ bnaVyu j n4I. Ae bs xaSt/oma te ]p=vI ka!elI vataRAo 0e. je4I, nkRma jvanI bIk4I mnu*y qo3a kam krta bIvay. p` tu wUle 0e. mnu namna phela ‘mnu’*y4I ]trelo taro mnu*y, ke3lo bhadur 0e. nkRma ApatI yatnaAonI vataR sa>w5I hova 0ta yatnaAo bebIk bebak Aape 0e. AaPye j =y 0e... Ane AhI b2ane SvgRma jvu 0e. p` mrvu ko[ne n4I... le bol. qI qI krva lagIye AevI vat n4I?

Ane tu =`e p` 0e ke AhI xu xu 4[ rh\\yu 0e? tu to Aemne kheto hto ke [&vr Aek j 0e. Ae pote j [&vr 0e... p` Aem`e to [&very bnaVya ne [&vrna waglaye krI na>Qya.

xu te kdI kh\\yu htu ke taro 2mR ih>du 0e. ke p0I pyg>br sahebe kdI kh\\yu htu ke Aeno 2mR muiSlm 0e. ke p0I [suAe ke bu@2e kdI kh\\yu htu ke Ae ik/XcIyn 2mIR ke bO@2 2mIR hta... toye AhI 2mRna name je je 2tI>go 4ay 0e ne, k>[ kheva jevu rh\\yu n4I.

Ane mare tne Aek bI+ vStu p` pU0vI 0e? mnu*yne te jmInnI sa4esa4e xu srhdo p` AapI htI qrI?

toye, srhdo 6Dva 0ta AhI ko[ Aem n4I khetu ke Ae wartIy 0e? wartmaye srhdo 6DI naqva 0ta ko[ Aem n4I khetu ke Ae gujratI 0e? AhI to AmdavadI 0e. sUrtI 0e. broDIyn 0e. ka#IyavaDI. meho`I... Ane n =`e xu xu 0e. k>[ gtagm j n4I pDtI. mgj ckra[ =y 0e.

grakne potanI p/oDK3no Aan>d ma`ta =e[ne VyaparI jem Aan>dIt 4ay 0e Aem tara jevo ipta p` =eva cahto hto, tara ba5kone tara sjRnono Aan>d ma`va... p` DIyr AhI tne ko[ smjvava5u n4I. Ane te saCcu j kyuR 0e. tara ba5koma te tne Aan>dIt kre Aevo tTv qo5vanu b>d krI dI2u 0e. te saCcu j kyuR 0e. tu tarI jGyaAe ra[3 0e. te sjRela xu@2 sjRnono Aan>d ]#avvanI vat to sa[Dma rhI g[, tara ba5ko Ae j pO2ane rO>dI rh\\ya 0e jene tu v3v<9 bnavva ma>gto hto.

p` hMmexa lage 0e ke tu 0e. tu sav ke jto rh\\yo n4I. Hram4I wrela dexma ram Kya>k h+ye 0e. tu h+ye frtI raqva ma>ge 0e Aa duinya. Aavu n hot to AavI nfrtI duinya cale qrI. AavI nfrt. nkrI nfrt. mo>2I gaDIva5ane sStI gaDIva5a4I. sStI gaDIva5ane SkU3rva5a Ane ba[kva5a4I. SkU3rva5a Ane ba[kva5ane irKxava5a Ane sa[klva5a4I. Aemney pa0I rSte calnaraAo4I. rSte calnaraAoney v5I rStanI sa[Dma pD\\ya rhenaraAo4I.

Ane pa0I Aek nva[nI vat khu. mnu*yo pote Aem mane 0e ke Aemna +vnnu Str ]Cc 0e, Ane pxuAonu nIMn. Are wla ma`s tmara jevu bnav3Ip`u n4I pxuAoma. Ae Ao5qe 0e AemnI inytIne. je inyt krI 0e inytIkare Aemna ma3e... tmarI jem qova[ n4I jta Ae. tmarI jem vSt/ n pherta hova 0ta A>dr4I naga n4I Ae. tme wle AemnI bekdrI krI hoy, pr>tu Ae kdrdan 0e Ae rhemtna jenI wIq tmne ivna ma>Gye Ae }pr beselaAe b9I dI2I 0e.

p` doSt sa[Dma raqIye Aa b2u. qalI tarI Ane marI vat krIye. tu hu Ane Aap`u. tu marI sa4e hto. hMmexa... lafo marIney na shI. tu k>[k ne k>[k Aapto rh\\yo. jgne hu nhoto wayo Tyarey... qudne qud nhoto wayo Tyarey... quda Ae tu j hto ne je muzma Aa[ne vsto rh\\yo. tu k>[k ne k>[k bnavto rh\\yo mara ma3e. Aaw j htu. p` Ae tu j hto ne je`e mne ]Dvana p>q AaPya. ke3la go4a qa2a ke3lI var p3kayo mne p` yad n4I. Ae3lu jrur yad 0e ke drek co3 bhetrIna pa# k>#S4 kravtI g[.

Ane duAa, dxRn, ba2a, yat/a, Ane bI=ye 6`a ma@mmo 4kI koixx krI, marI vat tara su2I pho>caDvanI... Aaje ivcar AaVyo ke nKxa bdla[ gya 0e, nKx bdla[ gya 0e, irtwat irvaj bdla[ gya 0e. kdac te p` pirvtRn SvIkayuR hoy. tara ba5konI jem tney Aa2uinktano r>g AD\\yo hoy ne tuye [N3rne3 pr AaVyo hoy. Ae3le j krI tne me[l moklvanI Aa crk3gIrI.

koixx, hMmex jevI... Aek vat, hMmex jevI.

ke hu gme Tya ho]. Hu =`u 0u Ae m>+lone je te mara jNm sa4e AapI. te mne Aap`a idVy 6re4I ka!Ine AhI mYYm ke5vvano 0e. Ane rokvano 0e, wItrne, tara4I juda 4ta... 6`I b2I yado s>6rI, taro bulavo Aavta, Aa xrIrno vSt/ ]tarI, naga 4[, mU5 rUpma Aa[, Aek id pa0a Aa[ jvanu 0e, mara ASsl 6rma, Aap`a idVy 6rma... ASsl AiStTvma... Ane Aapvana 0e jvab, tara p/Xnona.

p` AhI4I j, phela4I j, ASSl 6rnu ba[`u =eya phela4I j, AapI rh\\yo 0u, jvab, jene AapvanI koixx kMmex krI,

‘ha doSt taru sjRn su>dr 0e 6`u j... ’

Ane p0I Ae b2I yado tne khevanI 0e jene hu nIce4I s>6rI layo.

4oDa id phela krela +me[lne [bukrUpe tmarI samu pex kyoR. Aaxa 0e tmne gMyo hxe. marI Aaxa saCcI hoy, saCcI n hoy to p`, tmara4I ‘mhadevne me[l’ne mat3Ig AapvanI nvI Aaxa 0e...Aawar..