એક વિચાર.. જીગર _અનામી રાઇટર દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક વિચાર..

જીગર _અનામી રાઇટર દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

એક વિચાર (સાયકોલોજીકલ)..? પ્રેમ કરવો જોઈએ ??? હા... એકવાર તો જરૂર...? શા માટે ??? આની બે પોજીટીવ શક્યતાઓ રહેલી છે ? 1) સાચો પ્રેમ મળી જાય.. (મહદ..અંશે અમુક સંજોગોમાં) 2) પ્રેમ ના પણ મળે.. (પણ પ્રેમ ના કરવાનો પ્રેરણાસ્ત્રોત ...વધુ વાંચો