વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે.. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ.. ઉંમર વીસ વર્ષ છે... સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે.. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું..

  • (26)
  • 348
  • (61)
  • 1.1k
  • (62)
  • 1k
  • (60)
  • 1.2k
  • (72)
  • 1.9k
  • (63)
  • 765
  • (59)
  • 943
  • (61)
  • 850
  • (83)
  • 1.7k
  • (64)
  • 1.1k