વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે.. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ.. ઉંમર એકવીસ વર્ષ છે... સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે.. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું.. માનવઘડિયાળો ઓલવાઈ જાય છે પણ એના કાર્યો એના સમયને જીવંત રાખે છે. - અનામી રાઇટર

  • (35)
  • 540
  • (38)
  • 628
  • (39)
  • 620
  • (38)
  • 638
  • (43)
  • 660
  • (39)
  • 692
  • (38)
  • 662
  • (38)
  • 756
  • (44)
  • 722
  • (40)
  • 732