શું તમને ક્યારેય ગુસ્સો આવે છે ? અમી વ્યાસ દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

શું તમને ક્યારેય ગુસ્સો આવે છે ?

અમી વ્યાસ દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

અત્યારે મને બોલાવતા નહિ હો,મારું મગજ ફરી ગયું છે,એવું સાંભળ્યું જ હશે તમે. ગુસ્સો વારે વારે આવે છે ??કેમ ??? ગુસ્સો આવવો નોર્મલ છે,બધા ને આવતો હોય છે પણ એ જો વારે ઘડીએ આવી જતો હોય,નાની નાની વાતો પર ...વધુ વાંચો