સ્ત્રી ને ક્ષમા? વિરોધાભાસ કે વિસ્મયતા rushiraj દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્ત્રી ને ક્ષમા? વિરોધાભાસ કે વિસ્મયતા

rushiraj દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

12:07 amક્ષમાં....આજે ખાસ દિવસ પછી પ્રસ્તુત થયો છું. જાણવા નહીં માંગો કેમ અદ્રશ્ય હતો?.હુંજ કહી દઉં છું પરીક્ષા માથે હતી હજુ પણ છે. પણ શબ્દો ની સરવાણી ને રોકી શકાય એવો બંધ હજુ સુધી કોઈ બાંધી નથી શક્યું. એટલેજ ...વધુ વાંચો