“સુંદર સવાર જ્યારે-જ્યારે જગાડે છે, ત્યારે-ત્યારે રાતે આવેલા એ સપનાને, શાકાર કરવાનો એક નવો મોકો આપે છે.”

  • 1.1k
  • 1.9k
  • 1.4k
  • 1.5k
  • 1.3k
  • 1.6k
  • 1.3k
  • 1.6k
  • 1.8k
  • 2.2k