અમે બેંક વાળા - જીવ્યા મર્યા ના જુહાર SUNIL ANJARIA દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અમે બેંક વાળા - જીવ્યા મર્યા ના જુહાર

SUNIL ANJARIA Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

8. જીવ્યા મર્યા ના જુહાર1980 ના લગભગ જાન્યુઆરીની વાત છે.એક સમાચાર આવ્યા કે મોટી સાઇઝનો સ્કાયલેબ અવકાશમાંથી પૃથ્વીપર તૂટી પડવાનો છે. એ પણ સૌરાષ્ટ્ર બાજુ. એ સાથે જ એ દિવસોમાં ખગ્રાસ સૂર્યગ્રહણ થવાનું હતું. એટલું સંપૂર્ણ કે દિવસે પણ ...વધુ વાંચો