ગુમાવવાનું ગણિત અને મેળવવાની મોજ Dr Jay vashi દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગુમાવવાનું ગણિત અને મેળવવાની મોજ

Dr Jay vashi દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

માણસ ગુમાવવાનું ગણિત માંડવાનું છોડી દે તો જ એ કશુંક મેળવેલાનો આનંદ માળી શકે છે.આપણે 10% ગુમાવેલી વસ્તુ, સંબંધ કે પ્રેમ માટે મેળવેલી 90% બાબત નો આનંદ લઈ શકતાં નથી.આમ તો ગુમાવેલાની વ્યાખ્યા શું ? જે ન હોય ત્યારે ...વધુ વાંચો