પૃથ્વી પર જન્મ,શુન્ય સાથે Promo Ankit Patel દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

પૃથ્વી પર જન્મ,શુન્ય સાથે Promo

Ankit Patel દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

પૃથ્વી પર જન્મ,શુન્ય સાથેPROMOપૃથ્વી પર તમારો કે મારો જન્મ તે પેહલા, જન્મ થાય પછી, સ્કૂલ ના સમય, કૉલેજ ની જિંદગી, નોકરી અથવા ધંધા માં શું ને કેમ, વૃધાવશ્થા ની દુઃખદતા, મૃત્યુ થી સ્વર્ગ કે નર્ક.ઑથર અને લેખકઅંકિત (એન્કસ)શોભાષણાઆ એ ...વધુ વાંચો