આત્મહત્યા નું કારણ Paras Vanodia દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

આત્મહત્યા નું કારણ

Paras Vanodia દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

વિમલકુમાર શમાાએક નાનકડા ગામની બેંકના મેનેજર છે. એક દિિસ બપોરના સમયેતેઓ કામકાજમાાં વ્યસ્ત હતા તયાાંજ એક અવમત છોકરો ભાગતો અવિયો કાકા તમારી દીકરી સિરિયસ છે જલ્દી હોસ્પિટલ પોહછો..


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો