ફરજ નિભાવવી SHAMIM MERCHANT દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

ફરજ નિભાવવી

SHAMIM MERCHANT માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી નાટક

"શુંઆખોદિવસલેપટોપસાથેચોંટેલીરહીશ? અમારીપેટપૂજાનોકોઈપ્રબંધકરવાનોવિચારછેકેનહીં?" જ્યારેસાસુનામહેણાંટોણાકાનેઅથડાયા, તોમાલતીએતરતઓફિસનુંકામબંધકરતા, ઉભાથઈનેનરમાશથીજવાબઆપ્યો, "રસોઈબધીતૈયારછેમાજી, તમેકહેશોત્યારેગરમરોટલીઉતારીઆપીશ." ટેવમુજબસરલાબેનએમનીપુત્રવધુપરફરીવરસીપડ્યા. "બહુવધારેપ્રેમદર્શાવાનીજરૂરનથી! પેટમાંઉંદરદોડીરહ્યાછે, જલ્દીજમવાનુંકાઢ." સરલાબેનઅનેએનાદીકરામહેશનેપુત્રવધુએવીજોઈતીહતીજેપૈસાકમાવીનેલાવે, આજ્ઞાકારીહોયઅનેઘરનીબધીજવાબદારીપણઉપાડે. ખરેખરએમનાનસીબખૂબજસારાહતા, કેએમનેમાલતીજેવીગુણવંતીછોકરીમળી, જેએમનીઅપેક્ષાકરતાવધુસારીહતી. મહેશએનીપત્નીનેખૂબપ્રેમકરતોહતોઅનેએનેતેનીકદરપણહતી. પરંતુસરલાબેનજુનવાણીવિચારોનાહતા. એમનુંમાનવુંહતું, કેપુત્રવધુનાવખાણકરો, તોતેમાથેચડીજાય. આવીધારણારાખતા, તેકયારેયમાલતીસાથેસીધામોઢેવાતનહોતાકરતા. એકલામહેશનીમમ્મીસામેકાંઈનહોતીચાલતી, પણજયારેતેનીનાનીબહેન, મધુસાસરેથીપિયરઆવતી, તોબન્નેભાઈબહેનમળીનેસરલાબેનનેસમજાવવાનોપ્રયત્નકરતા. "મમ્મી, તુંનસીબદારછે, કેભાભીઆટલીસુશીલઅનેશાંતસ્વભાવનીછે. એનીસાથેજરાકતોપ્રેમથીવાતકર." "તમેબન્નેજણાતમારુંકામકરો. મનેશિખામણઆપવાનીજરૂરનથી. મનેખબરછેમારેકોનીસાથેકેવોવ્યવહારકરવોજોઈએ." સમયવીતતોગયો. નસરલાબેનનીવર્તણુકમાંકોઈફરકઆવ્યો, નમાલતીનાસંસ્કારીવ્યવહારમાં. મહેશએનોખૂબઆભારીહતોઅનેઘણીવારએનીપ્રશંસાકરતો. "તુંધન્યછેમાલતી. ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો