વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક - અંક 2 - સંપાદન - દર્શના વ્યાસ વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક - અંક 2 - સંપાદન - દર્શના વ્યાસ

વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

'વાતાા ધવશ્વ-કલમનું ફલક' ઇ - સામાધિક આ સંપાદનમાં સમાવેલ કૃ તિઓમાં નામ, વર્ણ, વ્યવસાય, સ્થાન અને ઘટનાઓ લેખકની કલ્પનાન¸ં સર્ણન છે. જીતવિ કે મૃિ વ્યતિઓ કે વાસ્િતવક ઘટનાઓ સાથે કોઈપર્ પ્રકારની સામ્યિા ર્ર્ાય િો િે તવશ¸દ્ધરૂપે માત્ર આકતસ્મક સંયોગ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો