એક હતો ડોલર SUNIL ANJARIA દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક હતો ડોલર

SUNIL ANJARIA Verified icon દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

વિનીતની સ્કૂલ શટલ બહાર ઉભી રહી. તે દોડીને તેને લેવા બહાર આવેલા દાદાજીને વળગી પડ્યો."દાદાજી, આજે તો કોઈ પાસ્ટની, તમારા જમાનાની એવી વાત કહો કે કાલે સ્કૂલમાં કહું અને તાળીઓ મેળવું.""બેટા, પહેલાં ઘરમાં તો આવ? ભૂખ નથી લાગી?"પૌત્રના હાથમાંથી ...વધુ વાંચો