ગુજરાતી સહેલું કે અંગ્રેજી ? Ravindra Parekh દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગુજરાતી સહેલું કે અંગ્રેજી ?

Ravindra Parekh દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

ગુજરાતી ભાષા સહેલી કે અંગ્રેજી?@હસતાં રમતાં@રવીન્દ્ર પારેખભાષા બધી જ મહાન છે,પણ આપણે તેને મહાણમાં લઇ જવા મથીએ છીએ.આ સારું નથી.હું ગુજરાતી છું તો મને ગુજરાતી વહાલી હોવી જ જોઈએ,પણ ના,મને અંગ્રેજી જ વહાલી છે.આવું કેમ?કારણ કે હું ગુજરાતી છું.મને ...વધુ વાંચો