પરાશર ધર્મશાસ્ત્ર - પ્રકરણ ૨ Bhuvan Raval દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પરાશર ધર્મશાસ્ત્ર - પ્રકરણ ૨

Bhuvan Raval દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

अभिगम्य कृते दानं त्रेतास्वाहुय दीयते I द्रापरे याचमानाय सेवया दीयते कलौ II २८ II अभिगम्योतमं दानमाहूयेवं तु मध्यमम I अधमं याचमानाय सेवादानाम तु निष्फलं II २९ II जीतो धर्मो हधर्मेण सत्यं चैवान्रुतेंन च I जितास्चोरेस्च्व राजान: स्त्रिभिस्च पुरुषा: कलौ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો