આજ કંઈક લખવું છે. Chirag દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

આજ કંઈક લખવું છે.

Chirag દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

બસ, આજ લખવું છે, બસ, આજ કંઈક લખવાનું મન થાય છે તો બસ, હૈયું ફાડી કંઈક લખવું છે, રડીરડીને કંઈક લખવું છે, આકાશમાં ઊડતી સમડીની માથે બેસી, તેની ડોક હળવેથી હલાવી બાળપણને જોઈ કંઈક લખવું છે. કહાનીઓ નથી લખવી, ...વધુ વાંચો