વ્યસનથી મુક્તિ rajesh baraiya દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

વ્યસનથી મુક્તિ

rajesh baraiya દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

આપણે પ્રાણીઓ માટે એક કહેવત છે, 'ઊંટ' મુકે આંકડો 'બકરી' મુકે કાંકરો પણ બુધ્ધી શાળી ગણાતા માનવી કંઇ મુકતો નથી ઝેર પણ પીવે છે.'મૂળથી છુટા પડી જતા વૃક્ષપર વસંતની કોઇ અસર થત