પ્રેમ - છેલ્લો પત્ર Nelson Parmar દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ - છેલ્લો પત્ર

Nelson Parmar દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

પ્રિય…હું તારા માટે અહીંયા ક્યાં નામથી સંબોધન કરું? તારા ત્રણેય નામનો અર્થ મારા માટે અલગ છે. અને તે અર્થ તું પણ જાણે જ છે. સાચું કહું તો હું એ હકિકત પણ જાણતો હતો કે જેની લેશ માત્ર શક્યતા નથી ...વધુ વાંચો