લેખકનું નામ: Kaajal Oza Vaidya
સરેરાશ રેટિંગ: (849)
સત્ય અસત્ય - પ્રકરણ - 28