શબ્દોની વહેતી લાગણી તે શબ્દોને વધું સુંદર બનાવે છે.