જીવન એક સપનું છે. આશા પણ બેકાર છે ને ઉમીદ પણ બેકાર મહેનત જ સફળતાં ની ચાવી રુપ છે બાકી બધુ તો નિદરમાં જોયેલા સપનાની પહેલ જેવું છે.

  • (22)
  • 195
  • (21)
  • 201
  • (21)
  • 229
  • (18)
  • 188
  • (18)
  • 205
  • (22)
  • 225
  • (29)
  • 310
  • (22)
  • 209
  • (21)
  • 195
  • (19)
  • 211