જય વસાવડા સ્પીચ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૧

ગુજરાતી | 10m 14s | 4.4k વ્યુસ

રાજકોટ ખાતે યોજાયેલ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેરમાં જય વસાવડાની સ્પીચ

  • શ્રેણી ભાષણ
  • પ્રોડક્શન હાઉસ MB (Official)
×
×
Vishesh Images