જય વસાવડા સ્પીચ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૪

ગુજરાતી   |   09m 26s   |   745 વ્યુસ

રાજકોટ ખાતે યોજાયેલ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેરમાં જય વસાવડાની સ્પીચ

×
×
જય વસાવડા સ્પીચ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૪