જય વસાવડા સ્પીચ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૩

ગુજરાતી   |   11m 02s   |   845 વ્યુસ

રાજકોટ ખાતે યોજાયેલ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેરમાં જય વસાવડાની સ્પીચ

×
×
જય વસાવડા સ્પીચ  સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૩