• એ તરફ ઢોળાવ | કવિ સંમેલન | શ્રી તેજસ દવે

 • એ તરફ ઢોળાવ | કવિ સંમેલન | શ્રીમતી રિનલ પટેલ |

 • એ તરફ ઢોળાવ | કવિ સંમેલન | શ્રી રાણા બાવળિયા |

 • એ તરફ ઢોળાવ | કવિ સંમેલન | શ્રી મેહુલ પટેલ |

 • એ તરફ ઢોળાવ | કવિ સંમેલન | શ્રી મધુસૂદન પટેલ

 • નડિયાદ | કવિ સંમેલન | શ્રી શૌનક જોશી

 • નડિયાદ | કવિ સંમેલન | શ્રીમતી રીંકુ રાઠોડ

 • નડિયાદ | કવિ સંમેલન | શ્રીમતી હર્ષવી પટેલ

 • નડિયાદ | કવિ સંમેલન | શ્રી અંકિત વાઘેલા

 • નડિયાદ | કવિ સંમેલન | શ્રી અનિલ ચાવડા

 • નડિયાદ | કવિ સંમેલન | શ્રી ગિરિષભાઈ નીલગીરી

 • સાહિત્ય સંધ્યા | કવિ સંમેલન | શ્રી જુગલ દરજી

 • સાહિત્ય સંધ્યા | કવિ સંમેલન | શ્રી કુણાલ શાહ

 • સાહિત્ય સંધ્યા | કવિ સંમેલન | શ્રી શૌનક જોશી

 • સાહિત્ય સંધ્યા | કવિ સંમેલન |શ્રી વિરલ દેસાઈ

 • પોરબંદર કવિ સંમેલન | શ્રી સુનીલ ભીમાણી