દરિયાની લેહરો ની જેમ તું મને મળી છે, ફેકુ છું તને દરિયામાં ને કિનારે તું મળી જાય છે.

  • (6)
  • 166
  • (3)
  • 133
  • (10)
  • 168