દરિયાની લેહરો ની જેમ તું મને મળી છે,ફેકુ છું તને દરિયામાં ને કિનારે તું મળી જાય છે.

    કોઈ નવલકથાઓ ઉપલબ્ધ નથી

    કોઈ નવલકથાઓ ઉપલબ્ધ નથી