“સુંદર સવાર જ્યારે-જ્યારે જગાડે છે, ત્યારે-ત્યારે રાતે આવેલા એ સપનાને, શાકાર કરવાનો એક નવો મોકો આપે છે.”