“સુંદર સવાર જ્યારે-જ્યારે જગાડે છે, ત્યારે-ત્યારે રાતે આવેલા એ સપનાને, શાકાર કરવાનો એક નવો મોકો આપે છે.”

  • 366
  • 406
  • 680
  • (15)
  • 1.2k
  • 708
  • 1.1k
  • 586
  • 6.2k
  • 1.2k
  • 562