તમારા જીવનની કોઈ ઘટના, પ્રસંગ, સમસ્યા શેર કરવા હોય તો તમે અહી Inbox કરી શકો. Email :-  feelingsacademy@gmail.com તથા https://www.instagram.com/feelings.academy/