દીપ ખત્રી દ્વારા લાઇવ સ્ટેન્ડ-અપ | 1st Friday with KD | Season 4

ગુજરાતી   |   07m 53s   |   1k વ્યુસ

Deep Khatri (Standup Comic) Live Stand-up by Deep Khatri - 1st Friday with KD 1st Friday with KD Live | Season 4 | July 2021 | Best Gujarati Comedy

×
દીપ ખત્રી દ્વારા લાઇવ સ્ટેન્ડ-અપ | 1st Friday with KD | Season 4