એક સ્થાયી મુસાફર

ગુજરાતી   |   01h 06m 21s   |   26.3k વ્યુસ

બાપ અને દીકરી વચ્ચેના સબંધને સમજવાનો એક પ્રયાશ કરતુ નાટક એક અદભુત નાટક "એક સ્થાયી મુસાફર".

×
×
એક સ્થાયી મુસાફર