સાંઈરામ દવે - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર સ્પીચ ભાગ - ૨

ગુજરાતી   |   15m 56s   |   3.1k વ્યુસ

રાજકોટ ખાતે યોજાયેલ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેરમાં સાંઈરામ દવેની સ્પીચ

×
×
સાંઈરામ દવે - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર સ્પીચ ભાગ - ૨