ખોવાયેલા જ રહો તમારી પોતાની દુનિયામાં કારણ કે બીજાની દુનિયામાં સ્થાન લેવું અઘરું છે... the._mansi_.23 just 18... सफर पर हूँ मेरे ख्वाब को चाहने जो लगी हूँ... ¤¤¤vive cada momento¤¤¤

  • 300
  • 264
  • 388
  • (11)
  • 621
  • (15)
  • 810
  • (12)
  • 460
  • (15)
  • 702
  • (13)
  • 1.4k
  • (20)
  • 4.1k
  • (15)
  • 627