આ તોફાની પરિંદા ની કહાની ને શાયરી વાંચી તો જોવો, ઘડીભર આ નાના પગલા ને માપી તો જોવો, જિંદગી એક જ વાર મળે છે જીવી લો, સમય ની માંગ છે બધે એકવાર આપી તો જોવો..........️

  • 357
  • 261
  • 252
  • 318
  • (11)
  • 275
  • 355
  • (14)
  • 493
  • (23)
  • 461