આ તોફાની પરિંદા ની કહાની ને શાયરી વાંચી તો જોવો, ઘડીભર આ નાના પગલા ને માપી તો જોવો, જિંદગી એક જ વાર મળે છે જીવી લો, સમય ની માંગ છે બધે એકવાર આપી તો જોવો..........️

    • (13)
    • 114