ખોવાયેલા જ રહો તમારી પોતાની દુનિયામાં કારણ કે બીજાની દુનિયામાં સ્થાન લેવું અઘરું છે... the._mansi_.23 just 18... सफर पर हूँ मेरे ख्वाब को चाहने जो लगी हूँ... ¤¤¤vive cada momento¤¤¤