મોટા ગજાનો સાહિત્યકાર હોવાનો દાવો કરતો નથી પણ ગુજરાતી ભાષાનો અનહદ પ્રેમ વતી લખવાનો થોડો તો પ્રયત્ન ખરો@..

    • 549
    • (14)
    • 1k
    • 968