મોટા ગજાનો સાહિત્યકાર હોવાનો દાવો કરતો નથી પણ ગુજરાતી ભાષાનો અનહદ પ્રેમ વતી લખવાનો થોડો તો પ્રયત્ન ખરો@..

    કોઈ નવલકથાઓ ઉપલબ્ધ નથી

    કોઈ નવલકથાઓ ઉપલબ્ધ નથી