મોટા ગજાનો સાહિત્યકાર હોવાનો દાવો કરતો નથી પણ ગુજરાતી ભાષાનો અનહદ પ્રેમ વતી લખવાનો થોડો તો પ્રયત્ન ખરો@..

    • 617
    • (15)
    • 1.1k
    • 1k