હું મૌલિક, ૨૫ વર્ષ, સમય સાથે ચાલનાર, પ્રખર વક્તા, કોઈ લેખક નથી પણ જિંદગી ઘણું લખવી દે છે એ લખું છું.

  • (4)
  • 87
  • (12)
  • 237
  • (3)
  • 106
  • (28)
  • 363
  • (28)
  • 507
  • (60)
  • 1.2k
  • (23)
  • 706