હું મૌલિક, ૨૫ વર્ષ, સમય સાથે ચાલનાર, પ્રખર વક્તા, કોઈ લેખક નથી પણ જિંદગી ઘણું લખવી દે છે એ લખું છું.

  • (4)
  • 120
  • (14)
  • 336
  • (3)
  • 160
  • (28)
  • 415
  • (28)
  • 661
  • (60)
  • 1.3k
  • (23)
  • 802