લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે.

  • (61)
  • 2.5k
  • (103)
  • 2.4k
  • (101)
  • 2.3k