લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે. _jaydip khachriya

  • (68)
  • 4.3k
  • (110)
  • 3.8k
  • (105)
  • 4.3k